Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Darmowa nauka dla dorosłych

Tytuł Technika w 2 lata

Formularz zgłoszeniowy →

Wygodny, elastyczny i bezpłatny sposób uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są nową, bezpłatną formą kształcenia zawodowego dorosłych. Kursy te są szansą na szybkie przekwalifikowanie się i dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Ta nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wprowadza z dniem 1 września 2012 r. do systemu oświaty Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane do osób dorosłych by mogły przekwalifikować się, uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje oraz uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne Kursy zawodowe to bardzo atrakcyjna forma kształcenia. Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje można bardzo szybko przekwalifikować się i zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Kto może zostać uczestnikiem kursu?

Słuchaczem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być osoba pełnoletnia bez względu na posiadane wykształcenie.

Jakie są warunki przyjęcia na kurs?

Warunkiem przyjęcia na dany kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej naszej placówki.

Jak długo trwa nauka na kursie?

Czas trwania wszystkich kursów odpowiada minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65 % minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.
Informacje praktyczne:
 • cały cykl kształcenia jest bezpłatny,
 • zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów weekendowych (soboty i niedziele – czasem również w piątek),
 • zjazdy realizowane będą średnio 2 razy w miesiącu,
 • zajęcia praktyczne odbywają się z podziałem na grupy,
 • kształcenie na poziomie technika trwa 2 lata.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy dotąd uzupełniali swoje kwalifikacje w technikach uzupełniających teraz będą mogli to zrobić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nie będą musieli powtarzać zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole co znacznie skróci czas edukacji.

Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Umożliwia on również zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Osoba, która posiada tylko wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

W obrębie zawodów pokrewnych często wymagane są te same kwalifikacje. Oznacza to, że w trakcie nauki szkolnej można zdobyć kilka pokrewnych kwalifikacji i będzie można wykonywać więcej niż jeden zawód.

Zalety kursów kwalifikacyjnych:

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem otworzenia danego kursu kwalifikacyjnego jest zebranie grupy minimum 25 osobowej,
 • bezpłatna nauka.

Wykaz planowanych kursów kwalifikacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2015/16:

1. Technik pojazdów samochodowych:

 • M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • wszystkie kwalifikacje wyżej wymienione

2. Technik mechanik

 • M.20 – Wykonywania i naprawa elementów maszyn, narzędzi i urządzeń
 • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • wszystkie kwalifikacje wyżej wymienione

3. Technik mechanik

 • M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • wszystkie kwalifikacje wyżej wymienione

4. Technik mechanik

 • M.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • wszystkie kwalifikacje wyżej wymienione

5. Technik elektryk

 • E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • wszystkie kwalifikacje wyżej wymienione

6. Operator obrabiarek skrawających

 • M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

7. Mechanik pojazdów samochodowych

 • M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8. Elektryk

 • E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

9. Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • M.12 – Diagnozowania oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca