Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Na mocy uchwały Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 marca 2007 r. Nr VI/54/2007 został utworzony zespół publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego o nazwie Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie przy ulicy Piotra Skargi 29.

W skład zespołu wchodzą placówki o różnym typie działalności:

 • Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Głogowieprzygotowanie praktyczne uczniów do zawodu.
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głogowiedokształcanie młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.
 • Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego

GCKP organizuje i prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik budownictwa,
 • technik górnictwa podziemnego,
 • technik wiertnik,
 • technik hutnik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • murarz – tynkarz,
 • ślusarz.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ODiDZ prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników, oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Do zadań ośrodka należy:

 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających na zajęcia do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
 • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

GCEZ posiada uprawnienia nadane przez OKE Wrocław w zakresie przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • B05 Montaż systemów suchej zabudowy
 • B07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • B10 Wykonywanie izolacji przemysłowych
 • B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • E07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • M06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
 • M07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
 • M08 Wykonywanie prac wiertniczych
 • M11 Eksploatacja złóż podziemnych
 • M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca